Wij werken voor de zakelijke en groot particuliere markt.

Noodverlichting

Kiest u voor EWN dan ben u verzekerd van de beste zorg voor uw noodverlichtingsinstallatie.
Wij begrijpen dat u niet op deze rompslomp zit te wachten. Wij kunnen per gebouw voor u inventariseren wat nodig is, wij geven advies, leggen aan en zorgen voor onderhoud. Naast de wettelijke verplichting van noodverlichting en jaarlijkse controle, investeert u in uw eigen veiligheid.
Dit betekent ook dat wij u er graag iets meer over vertellen, zodat u weet waarin u investeert. TL-buizen en batterijen dienen we bijvoorbeeld tijdig te vervangen om een goede werking bij netspanningsuitval te garanderen. In de onderstaande tekst leest u handige adviezen en praktische achtergrondinformatie.

Lichtbronnen

1. Waarom dienen we TL-buizen tijdig te vervangen?

• Om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te handhaven. Oude of kapotte buizen hebben een slechte of zelfs helemaal geen lichtopbrengst.
• Omdat er hogere stromen kunnen ontstaan, waardoor de elektronica printplaten sneller verouderen of zelfs defect raken.

2. Waarvan is de levensduur van de TL-buizen afhankelijk?

• Merk, kleur en specificaties van de lichtbronnen.
• Brandduur (TL-buizen branden continu of alleen bij een netspanninguitval).
• De frequentie waarin de TL-buizen in noodbedrijf worden geschakeld.

3. Advies voor TL-buizen:

• TL-buizen met een verwachte brandduur van minimaal 8000 uur verdienen de voorkeur, zodat het vervangingsmoment wordt uitgesteld.
• Kies voor de kleurnummers 830 of 840. Deze buizen zijn doorgaans van een beter kwaliteitsniveau.
• Defecte TL-buizen dienen we uiteraard direct te vervangen. Het noodverlichtingsarmatuur kan met een defecte TL-buis immers niet correct functioneren tijdens netspanningsuitval, met alle eventuele gevolgen van dien.

Batterijen

1. Waarom worden batterijen tijdig vervangen?

• Om de lichtopbrengst van 1 lux bij spanningsuitval te handhaven.
• Om de voorgeschreven brandduur van 1 of 3 uur te halen.
• Omdat bij defecte batterijen hogere stromen kunnen gaan lopen, waardoor de elektronica printplaten sneller verouderen of zelfs defect kunnen raken.

2. Waarvan is de levensduur van de batterij afhankelijk?

• Het merk en de technische specificaties van de batterijsets.
• De frequentie en de tijdsduur waarin de armaturen in noodbedrijf worden geschakeld.
• Omgevingstemperatuur. Een hoge omgevingstemperatuur veroorzaakt een verminderde capaciteit.
• Onderhoud dat gepleegd wordt op het complete noodverlichtingsarmatuur.

3. Wanneer dient u de batterijen te vervangen:

• Indien we de batterijen niet jaarlijks geheel ontladen, dienen we ze preventief iedere drie jaar te vervangen. Ontladen we de batterijen wel ieder jaar in het geheel (zoals het geval is bij ZT of AFT armaturen) dan kunt u de sets iedere vier jaar preventief vervangen.
• Defecte batterijen dienen we direct te vervangen. Het noodverlichtingsarmatuur functioneert immers niet correct bij een netspanninguitval. Dit met allen gevolgen van dien.

4. Advies aangaande batterijen:

• Kies voor batterijen die voldoen aan de door de producent gestelde hoge eisen en specificaties.
• Pleeg regelmatig onderhoud. Ontlaad batterijen in de armaturen minsten één keer per jaar, door het armatuur in noodbedrijf te schakelen (minimaal één of drie uur afhankelijk van het type). Armaturen, die zijn voorzien van een zelftest (ZT) of een Automatische Functie Test (AFT) ontladen de batterijen automatische twee maal per jaar.

Algemene onderhoudsadviezen voor armaturen:

Controleer (prisma) kappen en behuizingen op beschadigingen.
Onderzoek of pictogramstickers en pictogramplaten nog aan de huidige normering en regelgeving voldoen.
Maak armaturen minimaal één keer per jaar schoon om het juiste lichtniveau te handhaven.

1. Waarom noodverlichting en onderhoud?

• Verplicht professioneel onderhoud biedt u diverse voordelen. Allereerst biedt het zekerheid.
• Zekerheid dat uw noodverlichtingsinstallatie op cruciale momenten correct functioneert.
• U garandeert de aanwezige personen een veilige vluchtweg bij eventuele calamiteiten.

Professioneel onderhoud heeft echter ook heel praktische kant voor u, als gebruiker of beheerder. Bij een goede uitvoering verlengt regelmatig onderhoud de levensduur van de componenten. Deskundig onderhoud verdient zich dus op termijn terug.
Door het aangaan van onderhoudsovereenkomsten blijft het contact met de afnemer en/of de gebruiker bestaan. De aanbieder van de onderhoudsdienst houdt tevens een vinger aan de pols, zodat bij eventuele vervanging of uitbreiding er direct advies kan worden verleend.

2. Waar staat dat nu precies voorgeschreven?

Een veelgestelde vraag, als het gaat om het aanbieden van onderhoudsovereenkomsten, is: “Waar staat voorgeschreven dat ik jaarlijks onderhoud dien te plegen en een logboek van de noodverlichtingsinstallatie moet bijhouden?”.
Er zijn twee wetten en drie normen die melden dat u een noodverlichtingsinstallatie regelmatig dient te onderhouden.
Onderhoud wordt voorgeschreven in het Model Bouwverordering en de ARBO wet.

3. Model bouwverordening:

Artikel 13 “Kwaliteit transparanten”:
1. De transparanten (oude benaming voor: vluchtroutesignalisatieverlichting met pictogrammen) moeten tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op een goede werking en zonodig worden gerepareerd..
2. De transparanten welke aanwezigheid op grond van enig wettelijk voorschrift is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen.

ARBO-wet

Algemene verplichtingen van de werkgever

Artikel 3.2 Algemene eisen

1. Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten. Zo worden zodanig ontworpen, gebouw, uitgerust, in bedrijf gesteld, gebruikt en onderhouden, dat gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen. Voorts worden zij zindelijk, zoveel mogelijk vrij van stof en zover de veiligheid van de arbeidsplaatsen dat vereist, ordelijk gehouden.
2. Regelmatig wordt gecontroleerd of de arbeidsplaatsen ter bescherming van de werknemers aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen nog adequaat functioneren.
3. Geconstateerde gebreken met betrekking tot in het tweede lid bedoelde voorzieningen en maatregelen die de veiligheid of de gezondheid kunnen beïnvloeden, worden zo snel mogelijk hersteld.

De volgende normen zorgen ervoor dat het verplichte onderhoud adequaat geschiedt en dus wordt voldaan aan de verplichtingen:

NEN-EN50171

a. Deze norm vermeldt waaraan centrale noodverlichtingsvoedingskasten technisch moeten voldoen.

Hoofdstuk 6, constructions, paragraaf 6,3 heeft betrekking op testen en monitoring van centrale voedingskasten.
Centrale unit kan de helft van de aangesloten armaturen testen, terwijl het andere deel gewoon brandt. Een centrale voedingskast moet het volgende kunnen aangeven:

• Batterij voltage
• Batterij, lader en ontlaad stroom
• Laadstroom (in normaal bedrijf)
• Uitgaande stroom van de batterijlader (in normaal bedrijf)

b. Daarnaast geeft deze norm ook aan waaraan de smeltveiligheden, automaten, meetinstrumenten, de interne bedrading en eventuele zelftest inrichting moeten voldoen. Al deze zaken moeten ook worden gecheckt door inspectie en testen.

NEN-EN50172

Deze norm vermeldt waaraan decentrale noodverlichtingsarmaturen technisch moeten voldoen.

Hoofdstuk 7, Servicing and testing, geeft handvatten aan de uit te voeren test-en onderhoudswerkzaamheden.

7.2.2 Dagelijks testen:
Dagelijks dient er een visuele inspectie plaats te vinden om te bepalen of er eventueel een test moet worden uitgevoerd.

7.2.3 Maandelijks testen:
Korte functies, nabootsen van een spanningsuitval. De lengte van de test dient zo gekozen te worden, dat de lichtbronnen kunnen.(Decentraal, centraal en NSA)

7.2.4 Jaarlijks testen:
Jaarlijks zal de opgegeven brandduur in noodbedrijf moeten worden getest. Daarnaast wordt bepaald, dat de testen en resultaten worden verwerkt in een logboek.

ISO publicatie 79, Service & Onderhoud
Deze publicatie beschrijft hoe op uniforme en consistente wijze de functionaliteit en de elektrotechnische veiligheid van de noodverlichtingsinstallaties gewaarborgd kunnen worden door correct uitgevoerde inspecties en onderhoudswerkzaamheden. De publicatie gaat uit van de huidige normering en van toepassing zijnde richtlijnen. De testprocedures komen overeen met die van de NEN-EN 50172.

Kortom, een lang verhaal. Uiteraard zijn wij als EWN bereid samen met u te zoeken naar de beste oplossing op het gebied van noodverlichting.